Īsumā par Latvijas Entomoloģijas biedrību

Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) dibināta 1951. gadā, ar mērķi veicināt kukaiņu, kā arī citu bezmugurkaulnieku izpēti un aizsardzību Latvijā. Biedrība ir brīvprātīga, zinātniska organizācija, kas apvieno Latvijas un ārvalstu profesionālus zoologus un amatierus, kuri pēta un aizsargā kukaiņus un citus bezmugurkaulniekus, vai interesējas par tiem. Biedrībā ir 50 biedri no Latvijas un ārvalstīm.

Lai sasniegtu LEB mērķus, tiek organizētas zinātniskas sanāksmes, semināri, apmācības, ekskursijas, zinātniskās ekspedīcijas, kā arī organizēti dažādi pasākumi plašākai sabiedrībai, kur LEB biedri informē, konsultē un izglīto sabiedrību par entomoloģijas un bezmugurkaulnieku zooloģijas jautājumiem, tajā skaitā par reto un apdraudēto sugu un to biotopu aizsardzību. Tāpat LEB biedri ir iesaistīti zinātniskajā darbībā - tiek organizēti un veikti zinātniski pētījumi un starptautiski pētījumu projekti.  LEB sadarbojas ar līdzīga profila organizācijām Latvijā (piemēram, ar Dabas aizsardzības pārvaldi īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu monitoringa ietvaros) un ārzemēs.

LEB biedriem ir pieejama biedrības bibliotēka un arhīvs, kurā apkopoti visi izdevumi kopš biedrības darbības sākuma. Nākotnē plānots atsākt zinātniskā žurnāla "Latvijas Entomologs" izdošanu. 

LEB valde

 LEB valde sastāv no pieciem pārējo biedru ievēlētiem locekļiem. Valdes uzdevums ir organizēt biedrības darbību, rīkot biedru sanāksmes un vēlēšanas, kā arī pārstāvēt LEB viedokli sabiedrībā.

  

LEB valdes priekšsēdētāja 

Rūta Starka

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras pētniece un lektore. Zinātniskā darbība saistīta ar taisnspārņu faunas un ekoloģijas pētījumiem. Intereses sugu aizsardzība, molekulārā ekoloģija, bioakustika, īpaši aizsargājamo sugu monitorings, vides izglītība.

 

 LEB valdes locekle, kasiere

Rūta Abaja 

Vides risinājumu institūta pētniece, projektu vadītāja. Sertificēta dabas eksperte par jūras piekrastes, zālāju, mežu un virsāju, purvu biotopiem, kā arī par bezmugurkaulniekiem. Entomoloģijā zinātniskā darbība saistīta ar skrejvaboļu ekoloģijas pētījumiem. Intereses – attālā izpēte, ekosistēmu un augsnes ekoloģija, vides, biotopu un sugu monitorings, vides un dabas izglītība, sabiedriskā zinātne, permakultūra.

Foto: M. Markovskis

 

LEB valdes locekle, sekretāre

Rebeka Šķērstiņa 

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza Zinātnes un izglītības nodaļas vadītāja. Bioloģijas maģistru ieguvu Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē, zooloģijas katedrā, kur darbu izstrādāju par augsnes faunu. Intereses - no buņērcēm līdz ziloņiem un sabiedrības izglītošanu par to, cik tie visi ir lieliski.

 LEB valdes loceklis

Jānis Gailis

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes docents un Augu aizsardzības zinātniskā institūta “Agrihorts” vadošais pētnieks. Kukaiņu pētniecībai pievērsies divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados, būdams vēl vidusskolnieks. Sākotnēji pētniecisko interešu lokā bijušas dažādas vaboles – pētīta gan to fauna, gan ekoloģija. Kopš 2019. gada pievērsies Latvijas bišu un citu plēvspārņu faunas pētniecībai, kā arī dažādu lauksaimniecības entomoloģijā aktuālu jautājumu risināšanai. Intereses: dabas tūrisms, riteņbraukšana, šahs.

 

 LEB valdes loceklis

Jānis Saulītis 

Dabas aizsardzības pārvaldes biotopu un sugu eksperts, sertificēts mežu un virsāju, purvu un zālāju biotopu eksperts. Profesionālā darbība saistīta ar īpaši aizsargājamo biotopu inventarizāciju un aizsardzību, kā arī biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu. Darbība un intereses entomoloģijā - skrejvaboļu ekoloģijas pētījumi un īpaši aizsargājamo kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzība. Intereses ārpus profesionālās darbības - orientēšanās sports, garo distanču pārgājieni, distanču slēpošana, kā arī citi aktīvās atpūtas dabā veidi.